Elektromioneurografija (EMNG)

Kratak opis: Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Elektromioneurografija (EMNG) je elektrodijagnostička metoda kojom se ispituje električna aktivnost mišića i nerava sa mogućnošću utvrdjivanja nivoa, stepena i rasprostranjenosti lezije. Njome se može brzo i rano potvrditi klinička dijagnoza ili čak postaviti dijagnoza bolesti i povreda perifernog nervnog sistema, nekih oboljenja i povreda moždanih nerava (kao što je nervus facialis), a takođe je moguća i eksploracija analnog i uretralnog sfinktera, kod oboljenja i povreda kičmenih sakralnih korenova koji pudendalnim nervima inervišu pomenute sfinktere.

U kliničkoj praksi, pre primene EMNG je neophodan prethodno detaljan klinički i neurološki pregled, a po potrebi i neko od neuroradioloških ispitivanja (radiografija, magnetna resonanca, skener i dr.).

Elektromiografija (EMG) i elektroneurografija (ENG) – EMNG je izuzetno važna komplementarna metoda pri kliničkom ispitivanju nervnog sistema, a suverena je metoda kod praktično svih neuromišićnih bolesti. Primenjuje se kao:

 • Detekciona elektromiografija (EMG) – ispitivanje električne aktivnosti mišića
 • Stimulaciona elektromiografija, ili elektroneurografija (ENG) – merenje brzine provodljivosti  perifernih nerava – (sa mogućnošću nekih refleksoloških ispitivanja kao što su H- refleks, Blink refleks, F-talas i druga).

Indikacije za EMNG:

 • Različite neuromišće bolesti (neuropatije)
 • Hronične bolesti, metabolička oboljenja (npr. dijabetična polineuropatija)
 • Nasledne bolesti (npr. urođene anomalije koštano-zglobog sistema)
 • Kompresije nerava (discus hernije)
 • Povrede kičme i ekstremiteta
 • Neke reumatološke bolesti tipa zapaljenja mišića (miositisa)
 • Postoperatovna stanja ili stanja posle oboljenja kičme i mozga
 • Razne druge povrede sa oštećenjem mišica i perifernih nerava
 • Sfinkterijelne slabosti usled bolesti (spina bifida)

U dečjem uzrastu, zbog kasnije maturacije (sazrevanja) centralnog nervnog sistema (mozga), EMNG pregled je indikovan i kod nekih poremećaja tonusa, usporenog motornog razvoja, nejasnih slabosti ruku i nogu, raznih povreda i urođenih anomalija.

Pored toga što predstavlja dijagnostičku neurofiziološku metodu, EMNG je i prognostička metoda, na osnovu koje se može pratiti tok bolesti i oporavak pacijenta, i predvideti orijentacioni ishod bolesti ili povrede.

Kako izgleda EMNG pregled? – Pregled se radi bez narkoze i nije bolan ukoliko postoji saradnja sa pacijentom. Traje od 30 do 45 minuta i može biti manje ili više neprijatan.  Ispitivanje se vrši na tehnološki visoko kompjuterizovanim aparatima, pri čemu se obično prvo ispituje provodljivost perifernih nerava, motornih i/ili senzitivnih. To ispitivanje se vrši najčešće perkutanim elektrodama (kroz kožu), dok se za ispitivanje mišića po pravilu uvek koriste sterilne iglene elektrode. Broj ispitivanih nerava i mišića zavisi od kliničke dijagnoze.

Pregled se radi u svim uzrastima, i kod dece (od samog rođenja). Ukoliko je pacijent dete, poželjno je prisustvo jednog roditelja.